Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE
 1. Półrocznik "Psychologia Ekonomiczna" jest organem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE). Profil czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej, przez co rozumiemy artykuły między innymi z zakresu finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej, psychologii pieniądza, psychologii pracy, zachowań konsumenckich, czy przedsiębiorczości. Publikujemy także prace z pogranicza różnych dyscyplin, traktujących o zachowaniach ekonomicznych człowieka, takich jak marketing, neuroekonomia, psychologia decyzji, psychologia społeczna, psychologia poznawcza czy socjologia.
 2. Publikujemy oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne i przeglądowe, prezentacje oryginalnych narzędzi psychologii ekonomicznej (adaptowanych i oryginalnych technik badawczych), krótkie doniesienia z badań, polemiki i recenzje ważnych publikacji książkowych z dziedziny psychologii ekonomicznej i dziedzin pokrewnych – zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych. Wybrane numery czasopisma mają charakter monograficzny, i w takim przypadku numer redagowany jest przez zaproszonego redaktora.
 3. Objętość artykułów składanych do druku nie powinna przekraczać objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków wraz ze spacjami). Jednocześnie zalecamy, aby artykuły liczyły co najmniej 14 400 znaków. W uzasadnionych przypadkach (np. seria kilku badań) redakcja może zaakceptować tekst o większej objętości (do dwóch arkuszy wydawniczych to jest 80 tysięcy znaków).
 4. Każdy artykuł przesyłany jest do oceny dwóch anonimowych recenzentów, a ostateczna decyzja podejmowana jest przez edytora przypisanego do danego artykułu. Dane autorów nie są przekazywane recenzentom, podobnie nazwiska recenzentów nie będą udostępnianie autorowi (autorom).
FORMATOWANIE ARTYKUŁÓW
Poniżej podajemy podstawowe zasady przygotowywania tekstów do druku w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna. Bardzo prosimy o przestrzeganie tych zasad, gdyż formatowanie i ujednolicanie tekstów zabiera redakcji bardzo dużo czasu. W szczególności, zastrzegamy sobie możliwość nierozpatrywania nadesłanych prac, jeśli ich formatowanie nie jest zgodne z zalecanym.
 1. Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word. Ustawienia strony: papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; Numery stron — Góra strony, do środka. Czcionka numerów stron — Times New Roman 10 pt.
 2. O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone inaczej, w tekście stosujemy czcionkę Times New Roman 12 pt., akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia 2 wiesze; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm; W celu podkreślenia wyrazów zaleca się stosowanie kursywy, natomiast nie zaleca się stosowania pogrubienia ani podkreślania. Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą).
 3. Strona 1 (tytułowa): Wyśrodkowane: tytuł artykułu, autor (lub autorzy): imię i nazwisko autora i afiliacja (miejsce zatrudnienia); poniżej należy wskazać autora do korespondencji oraz jego dane kontaktowe (adres e-mail, adres jednostki, numer telefonu).
 4. Strona 2: Streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim, format jak dla tekstu głównego. Następnie tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Każde streszczenie nie powinno przekraczać 150 słów. Na stronie drugiej można umieścić także podziękowania oraz informacje o źródłach finansowania.
 5. Od strony 3: Na górze powtórzenie polskiej wersji tytułu (wyśrodkowane), następnie tekst artykułu
 6. Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów, przy czym jeżeli istnieje Wprowadzenie, to rekomendujemy nadać mu numer 1.
 7. Rysunki i tabele powinny być wstawione jak najbliżej miejsca powołania. Rysunki nie powinny przekraczać wymiarów 13x17 cm. Tytuły rysunków umieszczamy pod rysunkiem, numerując kolejno Rys. 1., Rys. 2. itd. (czcionka 10 pkt.). Poniżej tą samą czcionką piszemy Źródło.
 8. Zalecamy, aby tabele były tworzone w odcieniach szarości. Tabele w normalnej (pionowej) orientacji strony nie powinny przekraczać szerokości 14 cm. W przypadku tabel szerszych (do 20 cm) zalecane jest umieszczenie ich na osobnej stronie i zastosowanie poziomej orientacji strony.
 9. Wypełnienie tabeli czcionka 9 pkt. Tytuł tabeli umieszczamy nad tabelą, numerując kolejno Tabela 1, Tabela 2 (czcionka 10 pkt.) Źródło umieszczamy poniżej tabeli. 
 10. W przypadku opracowania własnego (w szczególności opracowania danych empirycznych), podawanie źródła nie jest konieczne.
 11. Prosimy o ograniczenie przypisów dolnych do minimum. Jeśli jest konieczne ich zastosowanie, to używamy czcionki Times New Roman 10 pt., akapit: wyjustowane.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE
Bibliografia w artykułach składanych do druku powinna byc sporządzona zgodnie ze standardami APA. Zalecamy zapoznanie się z polskojęzycznym podręcznikiem. Zwracamy uwagę, że dla pozycji bibliograficznych, które posiadają numer doi, należy ten numer umieścić w bibliografii.

Poniżej podajemy listę przykładów zapisu poszczególnych pozycji bibliograficznych z uwzględnieniem wymaganej interpunkcji, stylu czcionki (normalna – kursywa) i liter (duże – małe). Spis literatury powinien znajdować się w nienumerowanej sekcji zatytułowanej „Bibliografia".

 1. Odwołania do literatury w tekście
  • W przypadku prac jednego autora:
   (Tyszka, 2010)
  • W przypadku dwóch autorów:
   (Tyszka, Zaleśkiewicz, 2004)
  • W przypadku trzech autorów: przy pierwszym odwołaniu podajemy wszystkie nazwiska:
   (Gąsiorowska, Zaleśkiewicz, Wygrab, 2012);
   w kolejnych – tylko nazwisko pierwszego autora:
   (Gąsiorowska i in., 2012)
  • W przypadku czterech i więcej autorów: za każdym razem podajmy tylko nazwisko pierwszego autora
   (Tang i in, 2007).
  • Jeśli w tekście umieszczamy cytat, to oprócz powyższych danych podajemy także numer strony:
   (Tyszka, 2010, s. 37)
 2. Pozycje w spisie literatury – zawsze podajmy pełną listę Autorów, niezależnie od ich liczby:
  • Książki:
   Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: SCHOLAR. Furnham, A., Argyle, M. (1998). The Psychology of Money. London: Routledge.
  • Rozdziały w książkach:
   Zaleśkiewicz, T., Piskorz, Z. (2011). Przedsiębiorczość i ryzyko. W: A. Strzałecki, A. Lizurej (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie, badania, zastosowania praktyczne (s. 261-282). Warszawa: Wydawnictwo Academica.
   Solomon, S., Greenberg, J., Pyszczynski, T. (2004). Lethal Consumption: Death-Denying Materialism. W: T. Kasser, A. D. Kanner (red.), Psychology and Consumer Culture (s. 127–146). Washington, DC: American Psychological Association.
  • Artykuły w czasopismach:
   Gąsiorowska, A. (2012). Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową? Postawy wobec pieniędzy a spostrzeganie własnego dochodu. Psychologia ekonomiczna, 1, 5-16, doi: 10.14659/PJOEP.2012.01.01 
   Weber, E. U., Blais, A. R., Betz, N. E. (2002). A Domain-Specific Risk-Attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors, Journal of Behavioral Decision Making, 15(4), 263-290, doi: 10.1002/bdm.414
  • Pozycje w druku:
   W przypadku pozycji w druku o znanym roku wydania, należy podać możliwie pełny opis bibliograficzny, i na końcu dodać informację „w druku":
   Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, w druku.
   W przypadku zaakceptowanych do druku artykułów w czasopismach, o ile jest to możliwe, zalecane jest także podanie identyfikatora doi:
   Tang, T.L.P., Sutarso, T. (2012). Falling or Not Falling into Temptation? Multiple Faces of Temptation, Monetary Intelligence, and Unethical Intentions Across Gender. Journal of Business Ethics, w druku, doi:10.1007/s10551-012-1475-3.
  • Nieopublikowane dysertacje i prace dyplomowe:
   Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. Nieopublikowana rozprawa doktorska, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
   Wygrab, S. (2010). Wpływ aktywacji pieniądza u dzieci 5 i 6- letnich na chęć udzielania pomocy innym. Nieopublikowana praca magisterska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Wrocław.
  • Referaty wygłoszone na konferencjach i innych spotkaniach
:
   Hełka, A., Gąsiorowska, A. (2012). Wpływ aktywacji idei pieniędzy i postaw wobec pieniędzy na zachowanie w grze dyktator. Referat wygłoszony na Zjeździe Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, Lublin, 11-12 maja 2012r.
   Miesen, H. (2012). Why am I so unhappily neurotic about materialism? The roles of economic and emotional insecurity in the formative years. Referat wygłoszony na „Annual Conference of International Association for Research in Economic Psychology", Wroclaw, 5-9 września 2012r.
  • Raporty z badań:
   Babiak, J., Bajcar, B., Nosal, C. (2012). Myślenie strategiczne w relacji do preferowanych wzorców kierowania. (Raport PRE/20/2012), Wrocław: Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania.
   Hełka, A. M. (2010). The influence of situational factors on adults' and children's socially oriented preferences in two-person economic games. (Raport MNiSW NN 106 128 635). Wrocław: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

 • Potwierdzam, że manuskrypt jest oryginalny i nie był opublikowany wcześniej oraz nie jest obecnie rozpatrywany przez inne czasopismo
 • Potwierdzam, że bibliografię i cytowania w tekście przygotowano zgodnie z wymaganiami stylu APA 6 w wersji polskiej.
 • Potwierdzam, że manuskrypt został wyedytowany zgodnie z wymaganiami redakcji opisanymi w dziale Wytyczne dla autorów, w menu O CZASOPIŚMIE -> Przesyłanie tekstów
 • Oświadczam, iż treść artykułu nie zawiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie autora/autorów
 • Oświadczam, że w przypadku zgłaszanego artykułu nie zachodzi konflikt interesów, lub też że w przypadku istnienia takiego konfliktu zależności zostały ujawnione w osobnym oświadczeniu dołączonym do tekstu artykułu.
  Konflikt interesów zachodzi wówczas, gdy autorzy lub ich instytucje mają finansowe lub osobiste zależności z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w sposób niewłaściwy wpłynąć na ich działania.
 • Oświadczam, że w treści atrykułu ujawniłem informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”)
 • Oświadczam, że w publikacji ujawniony został wkład poszczególnych autorów w jej powstanie (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
 • Oświadczam, że w przypadku zaakceptowania artykułu do publikacji przenoszę prawa autorskie na rzecz czasopisma/wydawcy (licencja i oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich)
 • Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane na potrzeby przygotowania publikacji i jej dalszego udostępnienia czytelnikom czasopisma wraz danymi autorów (podstawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz adres e-mail wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji dostępne są wyłącznie dla Rady redakcyjnej, nie udostępniane są osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego i usprawnieniu komunikacji pomiędzy jego uczestnikami.