The Understandability of Financial Statements in the Decision-making Processes of Insolvency Proceedings

Kinga Bauer

Abstract


A financial statement is the only source of information about the financial condition of an entity. Its wide use in bankruptcy prediction proves its informational value. In many countries, the financial statement or elements of it constitute a database of information on the bankruptcy process. The purpose of this paper is to analyse the theoretical and practical aspects of using financial statements as a source of information in the bankruptcy process when decisions are made about the future of the debtor company. Empirical research was carried out in four of 46 district courts conducting insolvency proceedings in Poland. The research showed that, at this stage, neither regulations nor court practice guarantee that the content of the financial statements used in bankruptcy proceedings is intelligible.


Keywords


bankruptcy, insolvency, understandability of financial statements, quality of financial statements

Full Text:

PDF

References


Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws 1994, No. 121, item 591, as amended).

Alexander, D. And Nobes, Ch. (2007) Financial Accounting: An International Introduction. Essex: Prentice Hall / Financial Times.

Ball, R. (2006) “International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors”. Accounting and Business Research” 36: 5–27.

Bankruptcy and Reorganisation Act of 28 February 2003 (Journal of Laws 2003, No. 60, item 535, as amended).

Bauer, K. (2015) “Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym” [Changes in financial reporting in bankruptcy proceedings]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 388, pp. 229–37.

Bauer, K. (2013) “Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego” [The decisional balance sheet in bankruptcy proceedings]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 289, pp. 43–52.

Bauer, K. (2014) “Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk: The Role of Estimates”. Journal of Modern Accounting and Auditing 10 (6): 652–66.

Bauer, K. (2009) Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw [Managing information in the process of enterprise bankruptcy and restructuring]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Davies, T. and Boczko, T. (2005) Financial Accounting: An Introduction. McGraw-Hill Higher Education.

Gawron, K. (2012) “Użyteczność sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa” [The usefulness of financial statements on the day preceding the bankruptcy of an enterprise]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 251, pp. 170–82.

Gebhardt, G., Mora, A. and Wagenhofer, A. (2014) “Revisiting the Fundamental Concepts of IFRS”. Abacus 50 (1): 107–16.

Grabiński, K., Kędzior, M. and Krasodomska, J. (2014) Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych [Modern accounting on capital markets]. Warsaw: Difin.

Hendriksen, E. S. and Van Breda, M. F. (2002) Teoria rachunkowości [The theory of accounting]. Warsaw: PWN.

IFRS (2014) “International Financial Reporting Standards”. London: International Accounting Standards Committee Foundation.

Krasodomska, J. (2011) “Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” [Management board reports in light of International Accounting Standards guidelines]. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 61: 89–106.

Kumor, I. and Strojek-Filus, M. (2011) “Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym” [Reflecting the effects of bankruptcy liquidation in financial statements]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia No. 32, pp. 271–81.

Mączyńska, E. (2008) “Wstęp” [Introduction] to E. Mączyńska (ed.) Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne [Enterprise bankruptcy. Selected institutional aspects]. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Mączyńska, E. (2009) “Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne” [Business risk. Systemic and strategic dilemmas] in Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? [The vicissitudes of enterprise bankruptcy. Failure or second chance?]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 31–62.

Micherda, B. (2014) “Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości” [The quality of financial information in theory and in accounting regulations] in B. Micherda (ed.) Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje [Accounting theory and its modern regulation]. Warsaw: Difin.

Micherda, B. and Świetla, K. (2013) Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne [Modern accounting. Selected methodological problems]. Warsaw: Difin.

Report (2012) “Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku” [Coface report on company bankruptcy in Poland in 2011], http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Raport_upadlosci_caly_2011_COFACE. Accessed: 30 October 2014.

Restructuring Act of 15 May 2015 (Journal of Laws 2015, item 978, as amended).

Smith, D. C. and Strömberg, P. (2004) Maximizing the Value of Distressed Assets: Bankruptcy Law and the Efficient Reorganization of Firms, http://www.sifr.org/PDFs/smithstromberg%28wb2005%29.pdf, pp.1–58.

Szczesny, A. and Valentincic, A. (2013) “Asset Write-offs in Private Firms – The Case of German SMEs”. Journal of Business Finance & Accounting 40 (3 & 4) (April / May): 285–317.

Walińska, E. and Jędrzejewski, S. (2009) “Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności – zasada ostrożności czy treść ekonomiczna” [The balance-sheet under conditions of loss of business continuity – the precautionary principle or economic substance]. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 51: 165–76.

Wessels, B., Markell, B. A. and Kilborn, J. J. (2009) International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters. A joint research project of the American College of Bankruptcy and the International Insolvency Institute. New York: Oxford University Press.

Wędzki, D. (2009) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego [Ratio analysis of financial statements]. Volume 1: Sprawozdanie finansowe [Financial statements]. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Wędzki, D. (2013) “Użyteczność w teorii sprawozdania finansowego” [Usefulness in the theory of financial statements] in A. Karmańska (ed.) Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy [The science of accounting at the threshold of the knowledge economy. A survey of the Polish environment]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pp. 441–54.

Wędzki, D. (2012) “The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction: Evidence from Poland”. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 68 (124): 161–79.

Williams, P. F. & Ravenscroft, S. P. (2015) “Rethinking Decision Usefulness”. Contemporary Accounting Research 32(2): 763–788.
DOI: https://doi.org/10.15678/AOC.2016.1406