O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej.

Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu. Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

Czasopismo powstało w 2012 roku z inicjatywy Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2015 roku Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej jest Partnerem Wydawniczym.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych )

 1. Recenzja składa się z dwóch etapów: oceny redakcyjnej i recenzji właściwej.
 2. Ocena redakcyjna - prowadzona jest przez redaktora naczelnej i/lub redaktora naukowego, którzy oceniają zgodność publikacji z profilem czasopisma i wymogami formalnymi stawianymi artykułom zgłaszanym do czasopisma. Jeśli artykuł pomyślnie przejdzie ten etap oceny, wyznaczany jest redaktor tematyczny zajmujący się dalszymi etapami jego procedowania.
 3. Recenzja właściwa - przeprowadzana przez dwóch recenzentów niezależnych (spoza jednostki na którą afiliowany jest autor lub autorzy zgłoszonego artykułu) i anonimowych, a jej wyniki prezentowane są redaktorowi są w formularzu recenzji. Recenzenci są merytorycznie kompetentni w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub w obszarze nauki, do której się ten artykuł odnosi. Powoływani są przez redaktora tematycznego wyznaczonego do danego artykułu. 
 4. Redakcja pilnuje, aby między redaktorem tematycznym, żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów. 
 5. Stosuje tzw. podwójną ślepą recenzję (double-blind review), autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości, co pozwala zapewnić bezstronność oraz rzetelność recenzji.
 6. Recenzja dokonywana jest pisemnie w oparciu o formularz recenzji i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 7. Po zakończeniu recenzowania autor jest informowany o wynikach oceny, i otrzymuje wgląd do recenzji, aby (o ile to konieczne) poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami recenzentów.
 8. Raz do roku publikowana jest na stronie czasopisma zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.

Polityka otwartego dostępu

Artykuły publikowane w Psychologii Ekonomicznej (ISSN wersji papierowej: 2084-137X, ISSN wersji on-line: 2353-7132) są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).

Tym samym redakcja zezwala autorom (i zachęca) do rozpowszechniania artykułu w internecie (w repozytoriach, portalach społecznościowych, stronach osobistych) ułatwiając dostęp do treści publikowanych w Psychologii Ekonomicznej. Autorzy proszeni są przy tym o zamieszczenie właściwego linku kierującego do artykułu na stronie Psychologii Ekonomicznej.

Wytyczne dotyczące procesu recenzji

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość czasopisma zależy od jakości publikowanych materiałów, a ta z kolei zależy w dużej mierze od pracy recenzentów. Wszyscy jesteśmy zarówno potencjalnymi autorami, jak i potencjalnymi recenzentami. Jeśli więc chcemy, by nasze teksty były recenzowane szybko i by recenzje były dla nas użyteczną informacją zwrotną, sami także powinniśmy starać się, by sporządzane przez nas recezje były sprawne i użyteczne. 

Artykuły składane do druku w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna kierowane są do dwóch anonimowych recenzentów - decyzję o dalszym losie artykułu Redakcja podejmuje na podstawie minimum dwóch recenzji. Recenzentem może zostać osoba prowadząca badania z zakresu psychologii ekonomicznej, społecznej, psychologii decyzji, ekonomii behawioralnej lub dziedzin pokrewnych, posiadająca stopień minimum doktora. Recenzent, do którego skierowana zostanie prośba o zrecenzowanie maszynopisu, może zapoznać się z jego streszczeniem na stronie internetowej czasopisma i w oparciu o nie wyrazić lub nie zgodę na zrecenzowanie maszynopisu. Oczekujemy złożenia recenzji w terminie miesiąca od podjęcia się tego zadania. 

Cały proces przygotowania tekstu do druku w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna dokonuje się na drodze elektronicznej. Dotyczy to również pracy recenzentów. Potencjalni recenzenci proszeni są zatem o zarejestrowanie się na stronie czasopisma. 

Spodziewamy się, że recenzje tekstów składanych do Psychologii Ekonomicznej:

 1. Będą dostarczać szczegółowej informacji o mocnych i słabych stronach tekstu
 2. Będą pozbawione elementów czysto emocjonalnych i wyrażające szacunek dla autora tekstu, niezależnie do tego jaki to jest tekst.
 3. Będą zawierać szczegółowe wskazówki, w jaki sposób można dany tekst uczynić lepszym. Wskazówki te powinny mieć postać kolejnych punktów, do których autor artykułu odniesie się przy składaniu poprawionej wersji artykułu. Recenzując poprawioną wersję artykułu, recenzent powinien sprawdzenić, czy i w jakim stopniu autor dokonał zalecanych poprawek lub też odniósł się do uwag recenzenta
 4. Będą zawierać jednoznaczną konkluzję. Oczekujemy, że recenzent podejmie jedną z czterech decyzji:
 • akceptację tekstu;
 • akceptację pod warunkiem naniesienia wskazanych, niewielkich poprawek (w takich przypadkach oceny zgodności poprawek z sugestiami recenznetów dokonuje redaktor tematyczny)
 • ponowne złożenie tekstu do druku po naniesieniu znacznych poprawek (w takich przypadkach, poprawiony tekst zostanie  ponownie skierowany do recenzji do tych samym recenzentów)
 • odrzucenie tekstu - uznanie, że nie ma możliwości jego poprawienia w satysfakcjonujący sposób

  Recenzje zostają przygotowane z wykorzystaniem "formularza recenzji" w wersji elektronicznej.

Przeciwdziałanie ghostwriting/guest authorship

Psychologia Ekonomiczna stosuje zasady zalecane w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

"Ghostwriting”, „Guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

Indeksacja w bazach

Psychologia Ekonomiczna jest indeksowana w następujących bazach:

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

Sponsors

Wydanie numeru 3. zostało dofinansowane przez Narodowy Bank Polski

Współautorzy

Od 2015 roku, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej jest partnerem wydawniczym czasopisma Psychologia Ekonomiczna